Welcome to EDIPEUD :
ค้นหาเอกสารงานธุรการ :
หนังสือราชการ/รายงาน
การประชุมประจำเดือน
>>>

 

ค้นหาเอกสารงานวิชาการ :
ปฏิทินการศึกษา/ตารางเรียน/
ตารางสอน/มคอ.
>>>ค้นหาเอกสารงานแผนงาน/วิจัย :
แผนงานโครงการปีงบประมาณ/
แบบเสนออนุมัิติโครงการ
>>>

st~union.html

ค้นหาเอกสารงานกิจกรรม
นักศึกษา
:
:
สมุดกิจกรรม/
ปฏิทินงานกิจกรรม/อาจารย์ที่
ปรึกษา
>>>

 

 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้น Website Hit Counter

 

<<>>รับสมัครโรงเรียนเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2560 รับเอกสารใบสมัครได้ที่ อ.ภูษณิศา <<>>

>>>ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ ทุกชั้นปี

>>>> ชั้นปีที่ 1

>>>> ชั้นปีที่ 2
>>>> ชั้นปีที่ 3
>>>> ชั้นปีที่ 4

   
>>>คู่มือนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559

>>>รายละเอียด
   
>>>คณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรม 
"คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู"
เมื่อ 23 สิงหาคม 2560
โดยวิทยากร รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
 
>>>ภาพการอบรม 
   

 

>>>บัณฑิตครู 5 ปี ที่จบไปแล้ว สามารถสมัครเพื่อคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2559

>>>รายละเอียด

 

 

 

>>>ข่าวการขอใบประกอบวิชาชีพครูสำหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5

>>>รายละเอียด

 
ข้อมูลบริการศิษย์เก่า. 
Photo Gallary :
Download :
ติดต่อเรา :


>>หนังสือรับรองคุณวุฒิส่วน 1 ของ กคศ.
>>>หนังสือรับรองคุณวุฒิส่วน 2 ของ กคศ.
>>>หนังสือรับรองวุฒิของ กพ.

>>>หนังสือรับรองปริญญาเพื่อประกอบวิชาชีพ

>>>ประกาศคุรุสภารับรองปริญญา

>>>กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล 2013-2016(ปรับปรุง)
>>>กติกาวอลเลย์บอลชาติหาด 2013-2016

email: pompiak@hotmail.com
Phone:
0-4222-3953
Fax:
o-4222-3593
Address: คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วข.อุดรธานี
380 หมู่ 5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000