Welcome to ED.IPEUD :
ค้นหาเอกสารงานธุรการ :
หนังสือราชการ/รายงาน
การประชุมประจำเดือน >>>


 ค้นหาเอกสารงานวิชาการ :
ปฏิทินการศึกษา/ตารางเรียน/
ตารางสอน/มคอ. >>>ค้นหาเอกสารงานแผนงาน/วิจัย
แผนงานโครงการปีงบประมาณ/
แบบเสนออนุมัิติโครงการ >>>

ค้นหาเอกสารงานกิจกรรม
นักศึกษา
:
:
สมุดกิจกรรม/
ปฏิทินงานกิจกรรม/อาจารย์ที่
ปรึกษา >>>

 
 
เอกสารงานวิชาการที่ควรทราบ
แบบคำร้อง/แบบฟอร์ม ทบ. ต่างๆ

- ทบ.17 แบบส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ทบ.18 แบบส่งผลการเรียน
- ทบ.19 แบบส่งผลการศึกษากรณีพิเศษ (แก้ I, F)

ภาคต้น ปีการศึกษา 2556
     
รายวิชา
มคอ.3
มคอ.5
 • การใช้ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษเพื่ือการสื่อสาร
 • คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
 • คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

 • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
 • ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
 • ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
 • ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
 • ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
รายวิชา
มคอ.3
มคอ.5
 • การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
 • ทักษะการใช้ภาษาไทย
 • สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 • เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
 • ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
 • ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
 
 
 
travel