การจัดการเรียนการสอน


>>.การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา" click
>> การจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF click

>> หลักการปฐมพยาบาล โดยใช้หลัก RICE click

>> ประเด็นภารกิจอุดมศึกษา : ความเป็นมาของอดีต ปัจจุบัน อนาคต click

>> การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ตาม TQF click


การวิจัย


>> การเตรียมตัวนำเสนองานวิจัยนานาชาติ click
>> การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุน click

การฝีกประสบการณ์วิชาชีพครู


>>รูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ สพล.อุดรธานี click
>>ขักตกลงการดำเนินงานของเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู click
>>บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการเรียนรู้ click
>>ปัญหาและข้อเสนอแนะของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู click
>>ภาพยรรยากาศการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ click
>>ภาพบรรยากาศการทำบันทึกตกลงความร่วมมือ click
>>ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุมของเครือข่ายการเรียนรู้ click
>>การปฏิบัิติงานอย่างไตร่ตรอง :ตัวบ่งชี้สมรรถนะครู click

>>การนิเทศติดตามผลการนำเครือข่ายการเรียนรู้ไปใช้ click
>>การเขียนแผนงาน/โครงการสำหรับนักศึกษาครู click
>>การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาครู click

 

การประกันคุณภาพการศึกษา

>>การประกันคุณภาพเพื่อนำสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
click
>>นักศึกษากับบทบาทการประักันคุณภาพการศึกษา click