หน้าหลักวิทยาเขต
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประวัติกีฬากระบี่กระบอง


เริ่มต้นกระบี่กระบองที่แท้จริงนั้นไม่ทราบได้แน่ชัดว่า เริ่มกันมาตั้งแต่ครั้งไหนและ ใครเป็นผู้คิดค้นขึ้นเพราะไม่สามารถ ค้นคว้าจากแหล่งใดได้ ทั้งนี้อาจจะเป็น เพราะ ท่านครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆ ได้เคยเรียนและได้เคยสอน แต่ในทางปฏิบัติ อย่างเดียว มิได้ห่วงใยในอันที่จะ สั่งสอนในทางทฤษฎีเลย ฉะนั้น ศิษย์จึงขาดความรู้ในด้านนี้ กันเสียสิ้น แต่ด้วยเหตุที่ ไทยเราเป็นนักรบแต่โบราณกาล กระบี่กระบอง ซึ่งเป็นเกม ของนักรบก็น่าจะได้ริเริ่มกันเป็นเวลานานมาแล้วด้วย เหมือนกัน หลักฐานที่พอจะ อ้างอิงได้นั้นคาดว่าคงมีแล้วในรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะพระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ ไว้ในหนังสืออิเหนา ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า ............อ่านต่อ....