ฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2552
  Title Researcher File
  1. The Team Teaching English with Rotary Club of Magkhang District at Institute of Physical ducation Udonthani. Sasithorn Nirantranon,Wanit Nirantranon
  2. The Trend of Pre-Service Physical Education Teacher in the period of fifteen years (2008 - 2022) Wanit Nirantranon,
Sasithorn Nirantranon
  3. Theory to Practice : Prospective Sport Science Curriculum of Institute of hysical Education Sasithorn Nirantranon,Wanit Nirantranon
  4. Discriminate Analysis for risk factors of exercise and sport injuries of residents in Udon Thani province Prathumpron Sri-i-san
  5. Comparions of learning Achievement and learning Retention in Basic Teaching Profession Course in the Education Proram (Physical Education) of Third - Year Students betwee the Constructivism Teaching Approach Prathumpron Sri-i-san
ฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2553
  Title Researcher File
  1. Strategy to Promotion Round Table Ball to be Edu-K Sport : The Certificate Reward 2011 of the Nationnal Research Council of Thailand Thana Kititsrivorapan
  2. Model of fall trainng to prevent arm,hip fractures and death in the aging Thana Kititsrivorapan
ฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554
  Title Researcher File
  1. Strategies and Models of Collaboration Between Educational Institute and Community : A case Study of the Center of Institute of Physical Education Wanit Nirantranon,
Sasithorn Nirantranon
  2. A study of relationships between creative thing and learning styles of the bachelor' s degree student at Institute of Physical Education Udonthani Wanit Nirantranon,
Sasithorn Nirantranon
  3. Team Teaching English with Rotary Club of Magkhang District at Institute of Physical Education Udonthani Sasithorn Nirantranon,Wanit Nirantranon
  4. Developing a Knowledge management Model for Educational Quality Assurance in Institute of Pysical Education Udonthan Wanit Nirantranon,
Sasithorn Nirantranon
  5. A Model of Effective Competency in Health and Physical Education Teacher Development in Small Schools in Educational Service Area Office of Udonthani 1 Wanit Nirantranon,บุญชม ศรีสะอาด
ฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2555
  Title Researcher File
  1. Comparisons of learning Achievement ad learning Retention in Basic Teaching Profession Course in the Education Program (Physical Education) of Third - Year Students between the Constructivism Teaching Approach and Lecture Teaching Approach Prathumpron Sri-i-san
  2. Student Prostitute Problems: Case Study in Udonthani Municipality  Wanit Nirantranon,
Sasithorn Nirantranon,
Pacawan Onkham
  3. Effect of a training curriculum on Developing Students’ Reflective Writing Ability in Institute of Physical Education Udonthani Campus Wiyada Wannakhan
  4. Needs of Local Administrations Concerning Services Provided by Institute of Physical Education Udonthani,  Ministry of Tourism and Sports Wanit Nirantranon,
Sasithorn Nirantranon
  5. Model of Competency Development for Exercise Leader in Local Administrations under Institute of Physical Education Udonthani Wanit Nirantranon,
Sasithorn Nirantranon
  6. The Comparison of Athletes’ Motivation in Sports that have a Chance to win in the 37th games s in Institute of Physical Education Udonthani Wanit Nirantranon,
Sasithorn Nirantranon
  7. An Evaluation of Volleyball Learning Management in Prathomsuksa 6 in Schools Under Udonthani Educational Service Area Office 1 Wanit Nirantranon,
Sasithorn Nirantranon
  8. Staff Development on Budget Planning in Institute of Physical Education Udonthani Wanit Nirantranon,
Sasithorn Nirantranon, Veerapan
Gahavong
  9. สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 Wanit Nirantranon
ฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556
  Title Researcher File
  1. Expectation of the Students’ Guardians toward Faculty of Education, Institute of Physical Education Udonthani Sasithorn Nirantranon,
Warut Suthiboon
  2. Comparative Opinions of Instructions and Personnel toward the Administrative Behavior according to the Good Governance of Administrators in the Institute of Physical Education Udonthani Sasithorn Nirantranon,
Pittaya Santawong
  3. Study on Leadership of the Administrators in the Institute of Physical Education Udonthani Sasithorn Nirantranon
  4. Problems, Needs and Guidelines on Academic Work Development in the Institute of Physical Education Udonthani Sasithorn Nirantranon,
Wanit Nirantranon
  5. Reality and Expectation to the Asian Community in the Institute of Physical Education in the Northeast of Thailand Wanit Nirantranon,
Wiyada Wannakhan
  6. The Development of Web-Based Instruction Model by Using Cooperative Learning to Promote Critical Thinking Skills for Student of Institute of Physical Education, Udonthani Campus Jirawan Pachob
  7. The Development of Curriculum in Health Self-Care for Senior Citizen: Health Care Training Module on Physical Activities, Health, Recreation  and Sports Science Wanit Nirantranon
  8. A Competency Development Model fo the Health Education and Physical Education Teachers in Small Schools in The Northeast of Thailand Wanit Nirantranon
  9. สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 Wanit Nirantranon
ฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557
  Title Researcher File
  1. Relationship between transformational leadership and effectiveness of academic administration under the Office of Primary Education, NongBuaLumpoo District 1 Pacawan Onkham
  2. Study of Leadership Styles of Secondary Schools Administrators in NongBuaLumpoo Province Pittaya Santawong
  3. The Comparisons of Teachers’Opinions on the Administrative Behavior Based on Good Governance Principle under Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office 1 Nittaya Taopha
  4. Current Status, Problems, Needs and Development Scheme to apply Local Agricultural Wisdom in Learning and Teaching for Occupation and Technology Learning Substance Group of the Schools under UdonThani Primary Educational Service Area Office 1 Wanit Nirantranon
  5. The Expectations of Parents on the Performance of English Program Schools in Udon Thani Province Sasithorn Nirantranon
  6. Facts and Expectations of Secondary schools in Udon Thani Province for the ASEAN Community  
  7. Problems, and Development Approach of Boy Scout and Girl Guide Activities Management in Schools under the Office of Primary Educational UdonThani District 1 Krisada Pieyura
  8. A Comparative Study of the Physical Education Teacher Education Curricula in Singapore and Thailand Pongpisut Koohana
ฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2558
  Title Researcher File
  1. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหาร งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 

ศศิธร  นิรันตรานนท์

  2. การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ปทุมพร   ศรีอิสาณ

  3. การพัฒนาระบบงานสารบรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอุดรธานี

ประพนธ์   พูลลาภ

  4. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาพลศึกษา หลักสูตรครู 5 ปี  ระดับปริญญาตรี ของคณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอุดรธานี

นพดล   ปัญญาจักร

  5. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอุดรธานี

พิทยา   สันตะวงศ์

  6. ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเต้นแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ ผู้สูงอายุ

ไพวัน  เพลิดพราว

  7. การศึกษาระดับความรู้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

วิยะดา   วรรณขันธ์

  8. การจัดการเรียนการสอน โดย Case  Based  Learning  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอุดรธานี

จิราวรรณ   พาชอบ

  9. สภาพ  ปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ปรเมศร์  แสนสุธา

  10. การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสถาบัน
การพลศึกษา  วิทยาเขตอุดรธานี
นิ่มนวล  แก้วพิลา
ฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2559
  Title Researcher File
  1.The Effect Factors to the Responsible Learning of the Faculty of Education Students in the Institute of Physical Education Udonthani Nimnoul  Kaewpila
Nuanprang  Charoenwong
  2. The Effect of Motor Skills Training in Primary School Students on Academic Achievement Pacawan Onkham
ฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2560
  Title Researcher File
  1. Higher Order Thinking Skills of the Undergraduate Students in the Institute of Physical Education

.Nuanphan Chaiyama

  2. Factors that influence learning eagerness behavior among students of Physical Education Faculty of Institute of Physical Education Udonthani Campus.

Patumporn Sri-E-San

  3. Promoting the Physical Fitness on Sports and Recreation in Kindergarten and Elementary Students Afterschool Program

Wiyada Wannakhan
Wassana Laosungnern
Sakdarin Thammawong

 

4. The Study Moral, Ethics, Desirable Values Level and Desirable Characteristics by Integrated Learning Management for Faculty of Education Students in Institute of Physical Education Udonthani

Nimnual Keawpila ,
Noppadon Phanyajakand, 
Phakawan Onkham,
Trakul Osot

 

5. The Study the Reasons of Dropout and Problem Solving of the First Year Students in the Institute of Physical Education Udonthani

Phusanisa Siriworaporn,
Thanawan Choomwaengwapee,
Nakarin Leesiriwattana,
Isarapong Sutham

 

6. The results of Instructional Management Using Case Studies for Undergraduates of Institute of Physical Education Udonthani Campus

Jirawan Pachob,
Somchai Pachob,
Anuthep Thananuskusombat

 

7. Development of a participatory product model to value added local basketry handicrafts. Case study of  Community wickerwork enterprise, Tambon Chiangyeon, Amphoe Muang,Udonthani Province

Thanyaporn Jaipankaen,
Jintana Suriyasri,
Dr.Jirawan Pachob

 

8. Enhancing Listening Comprehension Skills through Focus Group Discussion as a Pre-Listening Activity

Suvicha  Pimpakun,
Ratchasee Srisane,
Wassana  Loasoongnern

       
Powerby 2009 ~Pompiak@hotmail.com, All Rights Reserved.