Welcome to ED.IPEUD :
ค้นหาเอกสารงานธุรการ :
หนังสือราชการ/รายงาน
การประชุมประจำเดือน >>>


 

ค้นหาเอกสารงานวิชาการ :
ปฏิทินการศึกษา/ตารางเรียน/
ตารางสอน/มคอ. >>>ค้นหาเอกสารงานแผนงาน/วิจัย :
แผนงานโครงการปีงบประมาณ/
แบบเสนออนุมัิติโครงการ >>>

ค้นหาเอกสารงานกิจกรรม
นักศึกษา
:
:
สมุดกิจกรรม/
ปฏิทินงานกิจกรรม/อาจารย์ที่
ปรึกษา >>>

 
 

เอกสารดาวน์โหลด

  • คู่มือบันทึกกิจกรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560 (ดาวน์โหลด)
  • รายละเอียดอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  (ดาวน์โหลด)
  • โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  (ดาวน์โหลด)
  • คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรม
  • คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครู (ดาวน์โหลด)
  • คูมือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ดาวน์โหลด)
  • คูมือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ดาวน์โหลด)ประกาศงานกิจกรรมนักศึกษา

1. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก่อนนักศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมชมรมในวันพุธ
ให้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมก่อน ณ โดมอเนกประสงค์
เวลา 13.00 - 13.30 น.

2. อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมต้องร่วมกับนักศึกษาในชมรมฯ ของท่าน
วางแผนดำเนินกิจกรรมตลอดภาคการเรียน และเมื่อสิ้นภาคการเรียน ต้องจัด
ทำรายงานสรุปประเมินผลโครงการส่งคณะฯ ต่อไป

3. สำหรับนักศึกษาที่ขาดกิจกรรม ทางงานกิจกรรมฯ จะประกาศ
ให้ทราบทุกๆ สิ้นเดือนและจะต้องดำเนินการซ่อมให้เสร็จภายในสัปดาห์
ที่กำหนด มิเช่นนั้นจะทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองเป็นมาตรการถัดไป

จึงแจ้งให้ทราบและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อพัฒนาอัฒลักษณ์ของเรา : ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม

travel