>>ข้อมูลโครงการรุ่น 9

>>ฝ่ายประสานงาน
>>เอกสารโครงการ
>>ข้อมูลที่พัก
>>ข้อมูลการเดินทาง
>>ทำเนียบรุ่น 6 (ดาวน์โหลด)
>>ทำเนียบรุ่น 5 (ดาวน์โหลด)

ข้อมูลโครงการ รุ่น 9

หลักการและเหตุผล

การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ด้วยมีพันธกิจคือการผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้วยพลศึกษาและสุขศึกษา ดังนั้น กิจกรรม /โครงการที่แสดงให้เห็นความสามารถของหน่วยงานที่มีส่วน ในการพัฒนาชุมชนสังคมจึงได้จัดโครงการ อบรม ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลทั้งในร่มและชายหาด ระดับสมาคมฯ ติดต่อกันทุกปีเป็นรุ่นที่ 5  การอบรมดังกล่าว นอกจากผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นนักศึกษาจะได้บูรณาการความรู้จากการเรียนรายวิชา วิชาวอลเลย์บอล 1 /วอลเลย์บอล 2 และกลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ยังหมายถึง การนำความรู้ ที่ได้จากการเรียน ไปใช ้อย่างมีประสิทธิผล ผลที่ได้คือโอกาสในขึ้นสู่การเป็นผู้ตัดสินระดับสมาคมวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย ต่อไป ซึ่งแสดงถึง การนำความรู้จากหน่วยงานไปสู่สังคม และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา สังคม ด้วยการกีฬา นอกจากนี้ การอบรมได้ช่วย ตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของปัญหาการขาดแคลนผู้ตัดสินที่มีมาตรฐาน ระดับสมาคมฯ ซึ่งนำผู้สนใจทั่วไปที่มีคุณสมบัติิตามเกณฑ์สมาคมกำหนด เข้ามาสู่วงการกีฬา และร่วมกัน รับใช้สังคมต่อไป

ด้วยความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จึงได้ทำหนังสือขอเปิดอบรมและขอความอนุเคราะห์วิทยากรไปยังสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ สมาคมฯ ได้มีหนังสือตอบกลับและอนุมัติให้เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่ม สมาคมวอลเลย์บอลแห่ง ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 - 23 กันยายน 2559

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้  กฎกติกา  การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลในร่มของนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลที่สนใจ
3. เพื่อสถาบันฯ  จังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดอื่น ๆ มีผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่มระดับสมาคมฯ เพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์

ผลผลิต    นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง  จำนวน 50 คน
ผลลัพธ์    ความรู้ความเข้าใจที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับและนำไปใช้ประโยชน์ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ตามข้อบังคับของคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสิน สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
2. อาุยุ 20-35 ปี

ระยะเวลา
ใช้เวลาการอบรม 7 วัน จำนวน 56 ชั่วโมง

ระยะเวลาดำเนินการ     
17 - 23 กันยายน 2559

เนื้อหาของหลักสูตร
1. ความรู้ทั่วไปสำหรับผู้ตัดสิน
2. ลักษณะของผู้ตัดสินที่ดี
3. จิตวิทยาสำหรับผู้ตัดสิน
4. กติกาการแข่งขัน
5. แนวทางการตัดสินและข้อแนะนำในการตัดสิน
6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสิน
7. เทคนิคการเป็นผู้ตัดสินที่ 1
8. เทคนิคการเป็นผู้ตัดสินที่ 2
9. กรณีปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
10.เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทคนิค
11.การประสานงานกันของคณะกรรมการการตัดสิน
12. การบันทึกผลการแข่งขัน
13. ขบวนการต่างๆในการตัดสิน

การประเมินผล
1. ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของเวลาการอบรมทั้งหมด
2. เกณฑ์การประเมิน
2.1 ภาคทฤษฎี 100 คะแนน
      2.1.1 ภาคปฏิบัติ 100 คะแนนโดยแบ่งเป็น ผู้ตัดสินที่ 1  50 คะแนนและผู้ตัดสินที่ 2  50 คะแนน
      2.1.2 ต้องมีผลการประเมิน ผ่าน จากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้กำกับเส้นและผู้บันทึก   
3. ผู้ที่สอบภาคทฤษฎีได้ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป,ภาคปฏิบัติได้ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไปและมีผลการประเมินผ่าน   ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้กำกับเส้นและผู้บันทึก จะได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้น ทะเบียนเพื่อรอสอบภาคปฏิบัติ ิเป็นผู้ตัดสินวอลเลย์บอลของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

ฝ่ายประสานงาน

อ.จุไรรัตน์ สมสุข
081- 2627235
อ.วิยะดา วรรณขันธ์
080-4001010
pompiak@hotmail.com

เอกสารโครงการ

ข้อมูลที่พัก
 • ท่านสามารถเลือกศึกษาข้อมูลที่พักได้จากลิ้งค์นี้
  http://thai.tourismthailand.org/where-to-go/cities-guide/accommodation/destination/udon-thani/

ข้อมูลการเดินทาง

 • การเดินทางมายังสถาบันฯ
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 380 หมู่ 5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
  ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกไป อ.กุดจับ กับ เส้นรอบเมืองอุดรธานี-หนองบัวลำภู
  ท่านสามารถเดินทางจากสถานีรถไฟ โดยรถสองแถวสาย 14 , หรือจากสถานีขนส่ง 1 โดยรถสองแถวสาย 7, หรือจากสถานีขนส่ง 2 โดยรถสองแถวสาย 7 และ 15 หรือ
  เรียก TAXI 080-0101354, 080-0101355, 080-0101356

 • การเดินทางมาจังหวัดอุดรธานี
 • อุดรธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 564 กิโลเมตร สามารถเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานีได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน

  โดยรถไฟ:
  การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย
  โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 www.railway.co.th

  โดยรถยนต์:
  รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี
  บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา
  ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร

  โดยรถประจำทาง:
  มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร (หมอชิต 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490, 0 2936-2852–66
  และที่สถานี ขนส่งอุดรธานี โทร. 0 4222 1489 www.transport.co.th (มีรถออกทุก ๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 05.00 – 23.00 น.)

  โดยเครื่องบิน:
  เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   โทร. 1566, 0 2356 1111 www.thaiairways.com นอกจากนั้นไทยแอร์ เอเชีย และนกแอร์ ยังมีเที่ยวบินไปอุดรธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียด
  โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com และ โทร. 1318, 0 2900 9955 www.nokair.co.th