Welcome to ED.IPEUD :
ค้นหาเอกสารงานธุรการ :
หนังสือราชการ/รายงาน
การประชุมประจำเดือน >>>


 

ค้นหาเอกสารงานวิชาการ :
ปฏิทินการศึกษา/ตารางเรียน/
ตารางสอน/มคอ. >>>ค้นหาเอกสารงานแผนงาน/วิจัย :
แผนงานโครงการปีงบประมาณ/
แบบเสนออนุมัิติโครงการ >>>

ค้นหาเอกสารงานกิจกรรม
นักศึกษา
:
:
สมุดกิจกรรม/
ปฏิทินงานกิจกรรม/อาจารย์ที่
ปรึกษา >>>

การขอใบประกอบวิชาชีพคร

>>ขั้นตอนในการขอใบประกอบวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ผ่านโปรแกรม KSP BUNDIT ของสถาบันผลิตครู มีดังนี้

      1.    อ.ภูษณิศา บันทึกข้อมูลนักศึกษาในโปรแกรม KSP BUNDIT   
      2.    อัฟโหลดข้อมูลผ่านโปรแกรม KSP BUNDIT หรือที่
             http://upload.ksp.or.th/kspbundit/ 
      3.    พิมพ์บัญชีรายชื่อ  พิมพ์หนังสือนำส่ง และพิมพ์แบบคำขอ จากโปรแกรม
             KSP BUNDIT
      4.    รวบรวมจัดส่งเอกสารแบบคำขอ ร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามแบบคำขอและ
             หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ให้คุรุสภา
      5.    นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์
             และธนาคารกรุงไทย
      6.    ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ
             จากเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

        

การออกหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน
     >>ผู้สำเร็จการศึกษาต้องใช้เอกสารสำคัญ 2 ฉบับ คือ ใบแสดงผลการเรียน
(Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ เพื่อยื่นต่อคุรุสภาเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู
ทั้งนี้การจะได้รับเอกสารนั้น มีขั้นตอนที่สำคัญคือการอนุมัติจบ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวิทยาเขต
และ สถาับันการพลศึกษาส่วนกลาง ดังนี้
               1.   งานทะเบียนและประมวลผลของวิทยาเขตจัดทำใบรับรองผลการเรียน และ
                     เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบันของวิทยาเขต
               2.   สภาสถาบันของวิทยาเขตพิจารณากลั่นกรอง
               3.   สภาวิชาการ สถาบันการพลศึกษา พิจารณากลั่นกรอง
               4.   สภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัติจบผู้สำเร็จการศึกษา
               5.   นักศึกษาขอรับใบแสดงผลการเรียน และใบรับรองคุณวุฒิ ที่วิทยาเขต


เอกสารดาวน์โหลด

>>คู่มือปฏิบัติการสอน
>>แบบสำรวจโรงเรียนเครือข่าย
>>รายชื่อโรงเรียนเครือข่าย พ.ศ.2559
>>รายชื่อโรงรียนเครือข่าย พ.ศ.2553
>>รายชื่อโรงรียนเครือข่าย พ.ศ.2548

travel